HINDU ENCYCLOPEDIA

सनातन धर्म भूमिका

Abbreviations

AB Aithereya Brahmana
AgP Agni Purana
AV Atherva Veda
BCE Before Common Era
BdP Brahmanda Purana
BG Bhagavat Gita
BgP Bhagavata Purana
BhP Brahma Purana
BrU Brahadaranyaka Upanishad
BS Brahma Sutra
BtP Brahmavaivarthaka Purana
BvP Bhavishya Purana
CdU Chandokya Upanishad
CE Common Era
DbP Devi Bhagavata Purana
GB Gopatha Brahmana
GrP Garuda Purana
GaP Ganesha Purana
HaP Harivamsa
Kss Kathasarithsagara
Klp Kalki Purana
KaU Katho Upanishad
KuP Kurma Purana
MaP Matsya Purana
MB Mahabharata
MkP Markandeya Purana
NrP Narada Purana
PdP Padma Purana
Rm Ramayana of Valmiki
RV Rig Veda
SB Shatapatha Brahmana
SvP Siva Purana
SkP Skanda Purana
SV Sama Veda
SYV Shukla Yajur Veda
TA Taitiriya Aranyaka
TB Taitiriya Brahmana
TS Taitiriya Samhita
TaU Taitiriya Upanishad
VmP Vamana Purana
VrP Varaha Purana
VsP Vishnu Purana
VyP Vayu Purana
YV Yajur Veda Samhita